25580810 3เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายไวยเวทย์ พลเยี่ยม ปศุสัตว์อำเภอพนมไพร ออกตรวจสุขภาพสัตว์ เก็บตัวอย่างเลือดกระบือ เพื่อส่งตรวจแท้งติดต่อ วัณโรคฯ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือคำไฮ ต.คำไฮ   อ่านรายละเอียด

 

25580810 2เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วรรณโชติ ปศุสัตว์อำเภอจังหาร ร่วมกับ ธกส.สาขาจังหาร ประชุมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือฯบ้านอนามัย ต.ผักแว่น อ.จังหาร   อ่านรายละเอียด

 

25580810 1วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เร่งรัดการขยายและปรับปรุงพันธุ์แพะเนื้อให้มีขนาดใหญ่ด้วยวิธีเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการผสมเทียม การพัฒนาระบบการเลี้ยงการจัดการสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานแพะเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่ง ที่มีอนาคตดี เนื่องจากมีความต้องการแพะเพื่อการบริโภคจากต่างประเทศสูง ราคาดี แต่ต้องการแพะขนาดใหญ่ ณ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก   อ่านรายละเอียด

 

25580810 1เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปศอ.โพนทอง ดำเนินการออกตรวจสุขภาพกระบือและเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรคฯ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ที่ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด     อ่านรายละเอียด

 

25580810 1เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการและอนุรักษ์พัฒนาการผลิตกระบือ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น      อ่านรายละเอียด