25631130 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้บริผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งหมด 14 ตัว ให้บริการแจกยาและวัคซีนป้องกันโรคในโคเนื้อและสัตว์ปีก และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ ณ ศาลาประชาคมบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบในฟาร์มนุพันธ์ ธาระพุฒิ ให้คำแนะนำการใช้เครื่องรีดนมที่ถูกต้อง การเลือกใช้ยารักษาให้เหมาะสมและการปรับสูตรอาหารโคในฟาร์ม และให้บริการรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า อ่านรายละเอียด

25631127 4

วันที่​ 26 พ.ย.​ 63​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วน​ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์​เข้าร่วม​ประชุม​ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก​( Chief of Operation) ครั้งที่​ 2/2564​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดพิษณุโลก​ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย​ที่สำคัญของหน่วยงาน​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ในพื้นที่ อ่านรายละเอียด

25631127 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มประจักษ์ สุวรรณริน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร การเพิ่มค่าโปรตีนในน้ำนม และเข้าเยี่ยมฟาร์มไพศาล บุราณคำ และฟาร์มสมหมาย โพธิ์เทพ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ฟาร์มใหม่) ให้คำแนะนำด้านสุขศาสตร์การรีดนม การงดส่งนมเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะ และส่งเสริมมาตรฐานฟาร์ม จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP อ่านรายละเอียด

25631127 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนมพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรหมพิราม จมพิษณุโลก จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
🐄 ฟาร์มอภิสิทธิ์ นวลจันทร์
🐄 ฟาร์มณัฐพล พุ่มศิริ
🐄 ฟาร์มประภาศรี เนียมแก้ว
เพื่อปรับปรุงประวัติ เก็บข้อมูลต้นทุนกาคผลิต แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณและองค์ประกอบน้ำนมที่มีปัญหาไขมันและโปรตีนต่ำ แนะนำการแก้ไขปัญหา SCC ตรวจเช็คการทำงานของระบบรีดนม ตัดแต่งกีบโค จำนวน 2 ตัว อ่านรายละเอียด

25631127 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มสุบิน ผลขวัญ ปรับฐานข้อมูลโค แนะนำการปรับปรุงฟาร์มและการเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม แนะนำการจัดการแปลงหญ้าและฝูงโคสาวที่ยังไม่ได้รับการผสม แล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาเกรดน้ำนมดิบในฟาร์มที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาดในระหว่างการรีดนม และให้คำแนะนำการเตรียมฟาร์มสุรีรัตน์ ศิริสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในโครงการคัดเลือกเกษตกรรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด