25631225 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดยนายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ในพื้นที่ อ.กุดรัง จ. มหาสารคาม และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจติดตามงานการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม และติดตามงานควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และสำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ ในพื้นที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม อ่านรายละเอียด

25631217 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ออกพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง และแผนงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆ ในพื้นที่ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร บ้านนางาม ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ และบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

256301215 3

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 หน่วย HHU แม่ทา เข้าฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ทา จ.ลำพูนเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมดิบสูง และแก้ไขปัญหาเกรดนม

📌เข้าฟาร์มร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์นม และ นักศึกษาฝึกงาน ม.แม่โจ้ เพื่อแก้ไขปัญหาโซมาติกเซล์สูง
-ตรวจวัดระดับแรงดันสูญญากาศและประสิทธิภาพการทำงานของระบบรีดนมด้วยเครื่อง Delaval VR 200
- ให้ความรู้เกี่ยวกับอัตราจังหวะการรีดนมที่ส่งผลต่อดารเกิดเต้านมอักเสบ ให้คำแนะนำการปรับแรงดันสูญญากาศ
📌 แก้ไขปัญหาฟาร์มที่มีผล MB สูง
-ให้คำแนะนำกับเกษตกรในส่วนของวิธีการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนม เน้นย้ำจุดที่เกิดการสะสมของคราบนมและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำนมโดยตรง เช่น ถ้วยรองนม ฐานหัวใจ ยางไลน์เนอร์ ควรมีการทำสะอาดให้เหมาะสมและตรวจสอบอยู่เป็นประจำ
-แนะนำการล้างท่อลมด้วยโซดาไฟ เพื่อทำความสะอาดท่อลม เมื่อนมล้นถังถูกดูดเข้าไปในท่อลม หรือควรล้างทำความสะอาดเป็นประจำทุกเดือน
- การทำความสะอาดตัวควบคุมจังหวะเครื่องรีด ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของคราบนม และสิ่งสกปรก
ซึ่ง การแก้ไขปัญหา SCC และเกรดนม ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นมฯ และเกษตรกรเป็นอย่างดี และทางหน่วยฯ จะได้เข้าติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
🐄 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น i Farmer+ ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการติดตามงานระบบสืบพันธุ์ของโคนมในฟาร์ม ซึ่งเกษตรกร มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

อ่านรายละเอียด

256301215 4

นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ตรวจเข้มการปฏิบัติงานการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ของด่านกักกันสัตว์แพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ บนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจสัตว์แม่พริก ด่านกักกันสัตว์ลำปาง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมการกำหนดจุดขนถ่ายสุกรมีชีวิต ก่อนนำเข้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 2 เส้นทาง เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุมโรค จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ตามแนวทาง#การเฝ้าระวังประตูบ้าน อ่านรายละเอียด

256301215 2

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เป็นประธานกรรมการตรวจรับรองระบบ e-PP สำหรับโรงฆ่าสัตว์ พร้อมด้วยน.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และสพ.ญ.ธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ นายสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยน.สพ.ปิยฉัตร สุริกัน ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ สพ.ญ.ณัฐฑินี แขนงแก้ว นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และสพ.ญ.สุดาพร ยศโต นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และนายอาทิตย์ ยอดคำลือ ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ประเภทซากสัตว์ สำหรับโรงฆ่าสัตว์ของบริษัทชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการได้มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการตรวจรับรองใหม่ การตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit; e-PP) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามขั้นตอนเงื่อนไขและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด สามารถจัดพิมพ์ใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ได้ด้วยตนเอง แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดและการกำกับควบคุมของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรอง สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง หรือที่กองสารวัตรและกักกัน อ่านรายละเอียด