25631225 1

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ) ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ซึ่งในการอบรมได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 22 ท่าน อ่านรายละเอียด

25631225 5

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และนำไปปรับปรุง แก้ไข และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ​การจัดการฟาร์มโคเนื้อต่อไป อ่านรายละเอียด

25631225 3

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ให้คำแนะนำการตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสาคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการขนส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด

25631225 4

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ นางภรภัทร์ ลวดเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมแทนมี นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งความสุขปีใหม่ฯ กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมทุกหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

25631225 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ร่วมกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเลย ออกตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ชุมชนแบบครบวงจร และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง(แพะ) ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย อ่านรายละเอียด